Az élet törvénye a változás X.

2017. december

A Föld a lélek iskolája, és az életünk célja, hogy tudatossá váljunk, kitágítsuk érzékeinket, belenőjünk teljességünkbe, és felismerjük kozmikus eredetünket. Ám még csak most kezdünk el felhagyni azzal az évezredes ősi szokással, hogy az anyaggal, a testünkkel azonosítjuk magunkat. Még csak most kezdjük el lazítani a vágyainkkal való szoros kapcsolatot, melynek hatására, mintha köd borítaná be a valóságot. De ha dolgozunk önmagunkon, megéljük azokat a felvillanó fénygondolatokat, amelyek új valóságot és új irányokat közvetítenek. Az intuíció egy magasabb gondolati erő, a léleknek egy fénysugara, ami egy Magasabb szintű életre mutat, és mi újra felismerjük a már sok tapasztalon át megszerzett képességeinket. Mert a sejtéseink, reményeink és félelmeink, még az el nem feledett reakciók azokra a megélt eseményekre, amelyekkel ebben az életben újra találkozni szeretnénk, amelyeket rendbe szeretnénk hozni. Hisz az egyes életek összetartoznak, és a sors hozzásegít minket ahhoz, hogy olyan emberekkel, szituációkkal és helyekkel találkozzunk, ahol valamit változtatni, vagy tisztázni szeretnénk. Ebben az időszakban sok lélek is születik, hogy kihasználja a lehetőséget, hogy tanítványként vagy tanítóként vegyen részt a nagy változásokban, és megélje az átalakulás idejét. Hisz egy új élet olyan, mint egy új tavasz, ami egy új kezdetet tesz lehetővé. És milyen sok újat nyújthat egy tavasz, ha nem csak azzal foglalkozunk, hogy a telet gyászoljuk. Mert a halhatatlanságunk az az erő, amely által minden ismert vég, valami nagyobbnak a kezdetévé válhat.

Folytatás

Az élet törvénye a változás IX.

2017. november

A korábbi évezredekben még sok nagy mester élt fizikai testben a Földön, és tanításaikon keresztül értettük meg a nagyobb összefüggéseket is. A Föld szellemi Hierarchiája már a fejlődés korai szakaszaiban is kísérte az emberiséget, vezették a népeket mint királyok, tanították őket mint filozófusok, és mint papok vállalták a vallási vezetésüket. Az ókor minden népe, mint félistenekre, mint hősökre tekintett ezekre a nagy szellemekre, akik az alapigazságokat tanították az egymást követő fajoknak és népeknek. De II. Theodosziusz császár Kr. u. 450-ben betiltotta a misztériumiskolákat, és a „pogányságot”, ahogy ő nevezte, száműzte a teljes Római Birodalomból, amihez akkor Macedónia, Kréta, Szíria és Egyiptom is hozzátartozott. Minden, ami nem volt keresztény, üldözés és elnyomás alá került, míg végül az újjászületés ősi tana is, Kr. u. 553-ban, Iusztinionosz bizánci császár által, törölve lett. „Így az a kevés tanító, aki a szent titkokat tárta fel, száműzetésbe kényszerült, és sivatagokban és hegyek között keresett menedéket, ahogy az esszéneusok is. De a tanítóknak ez a közössége, a Fehér Testvériség, továbbra is felügyeli az emberiség fejlődését, és őrzi az ősi igazságokat. Ha láthatatlan módon is, még ma is kísérik az emberiséget, és mellettünk állnak. De ez a tanítás nemcsak arra vezet rá, hogy meglássuk a spirituális fényt, de megtanít a sötétséget is kiegyensúlyozottan megélni. Hisz a spirituális munka annyit jelent, hogy mi magunk is egyre magasabb síkon születünk meg.

Folytatás

Az élet törvénye a változás VIII.

2017. október

Ha a földi testünket el is hagytuk, nem haltunk meg, hiszen a halál nem létezik, csak az életfeltételek és az élet lehetőségei változnak. Az úgynevezett halálban az éteri test, a lélek teste válik el a látható testétől, és az a mágikus kötelék, amely a földi élet során összekapcsolta őket, feloldódik. Így az éteri testünket, ami a fizikai testünk finom anyagú másolata, továbbra is úgy érzékeljük, mint saját testünket. És az, hogy a következő síkokon mit élünk meg, és mint új jövevények melyik szintre, milyen területre érkezünk, kizárólag a saját energiamezőnktől függ, hisz a finomanyagú világban egy kapcsolat csak azonos rezgéssel jöhet létre. Megérkezésünk első helye – amit már a különböző vallások is mint ideiglenes tartózkodási helyet írnak le – az az idő, ami a test elhagyása és a mennybe való belépés között lehetővé teszi, hogy hátrahagyjuk a múltat és a megszokottat. „A kibontakozás útja hét különböző síkon keresztül oda vezet minket vissza, ahol az utunk elkezdődött, hogy egyszer, ajándékokkal teli kézzel, az életben szerzett összes tapasztalatunkon át, visszatérjünk, és azok legyünk, akik valójában vagyunk: egy fénysugár, ami utat tör a sötétségen át.” (Titkos tanítások)

Folytatás

Az élet törvénye a változás VII.

2017. szeptember

A Vízöntő új energiái az összetartozás gondolatát és az emberi érzékelés alapvető képességeit fogják erősíteni. Az új képességgel a Vízöntő-kor egyik legnagyobb változása történik majd meg, ami meg fogja változtatni a halálhoz való hozzáállásunkat is. Felismerjük, hogy a fizikai halál csak egy új és egy szabadabb állapotba való átmenetet jelent. Hiszen a lélek az inkarnációk hosszú utazásai alatt újra és újra testet épít magának, amelyen keresztül részt tud venni az életben. És ha a test megöregszik és kimerül, a halál az átmenet a megújulás és az újabb tapasztalatok lehetőségei felé. A mi jelenlegi fajunk feladata tökéletesíteni a mentális képességünket, amit jelenleg, még leginkább csak a konkrét formájában használunk. Így a jövő nagy tudatváltozásai valószínűleg a politikában és a tudományban fognak bekövetkezni. De mit tud mindehhez az egyén tenni? „A gondolkodás erejét használni, és gondolatokat továbbadni. Gondolatformákat, amelyek az emberi tudat változását elősegítik.” De ha a felismeréseket nem fogjuk az életbe integrálni, akkor csak a valóságtól való menekülés eszközévé válnak.

Folytatás

Az élet törvénye a változás VI.

2017. augusztus

Míg ki nem alakul az egyéni és teherbíró személyiségünk, addig az előző életeinkből magunkkal hozott, még bennünk munkálkodó szokások között élünk, vagy a minket körülvevő és ránk hatást gyakorló környezetünk értékeit követjük. Lelkünk halk hangja az, ami rámutat az élet valódi céljaira, és változásra buzdítja a sugárzó személyiséget. Csakhogy büszke ÉN-ünk ezeket a kihívásokat nem szívesen hallja meg, és egyáltalán nem szívesen teljesíti. De lelkünk egyre jobban érezteti velünk, hogy változtatnunk kell, valamit fel kell adnunk ahhoz, hogy valódi ÉN-ünk növekedni tudjon. Ezért ha mi magunk még nem állunk készen megtenni a szükséges lépéseket, előfordulhat, hogy a sors segít, és cselekvésre késztet. De ha bíznunk abban, hogy ami történik, céllal történik, akkor azt tapasztaljuk, hogy csupán azt vesztettük el, ami a további utunkon amúgy is csak akadályozott volna. Mert a személyiség mint a lélek eszköze csak egy helyettesítő színész az élet színpadán, általa tudja a lélek a változás és fejlődés útjait bejárni. Célunk tehát az, hogy tudatossá váljunk, felébredjen bennük az elhatározás, és felismerjük, hogy az életnek értelme van, és egy határozott cél felé halad.

Folytatás

Az élet törvénye a változás V.

2017. július

Egy földi élet során nemcsak fizikailag növünk, lelkileg is lehetőségünk van érni, és minden egyes életben tanulni valamit. Így növekszünk és fejlődünk minden földi életünkben, úgy fizikailag, mint lelkileg, vagyis egyszerre két síkon. Fizikai korunk a testünk által válik láthatóvá, lelkünk kora pedig a viselkedésünkön keresztül. Így a viselkedésünk árulja el a mentalitásunkat, vagyis a belső életkorunkat. Tehát a tetteink és a gondolataink, az érdeklődésünk és a szokásaink a lelkünk érettségével függenek össze. A belső gyermeki korhoz – éppúgy, mint a fizikaihoz – az önzőség és az énközpontúság tartozik. Így életek ezreire van szükségünk, míg belátóbbak és segítőkészebbek leszünk, és képessé válunk a szeretetre, mert lelkünk érettsége tapasztalataink esszenciájából áll össze. Földünkön legtöbbünknek még fiatal a lelke, és az emberek közötti nagy különbségek főleg az eltérő belső korokból adódnak, ami viszont lehetőséget ad, az egymástól való tanulásra. Hisz mindannyiunk élete ugyanabból a forrásból fakad, mindannyian egy család részei vagyunk, és együtt, egyre tudatosabban járjuk a felismerések útjait.

Folytatás

Az élet törvénye a változás IV.

2017. június

Mi mindannyian Isten gyermekei, és így egymás testvérei vagyunk. Fejlődésünk kezdetén még olyan szülők közé inkarnálódunk, akik ugyanahhoz a lélekcsaládhoz tartoznak, mint mi. Egy fiatal lélek számára még nehéz a földi életet egyénileg kialakítani, így gyakran ugyanazok a lelkek inkarnálódnak újra és újra ugyanabba a nagycsaládba, ami aztán ugyanolyan viselkedési formákat hoz magával, és hasonló sorsokat hív elő. De az individualizáció útjain egyre lényegesebbé válnak a saját tapasztalatok, és egyre inkább aszerint választunk szülőket, környezetet, földrészt és „idegen otthont” és nehéz gyerekkort hoz magával, ám egy lelkileg erős embert ez csak még erősebbé tesz. De sohasem vagyunk egyedül, egy szerető lélek, egy „földi angyal” mindig a közelben van, ha egy lélek sír. Lelkünknek nagyon sok tapasztalatra van szüksége az éretté válásig, míg tudásával és képességeivel átveheti a fiatalabb testvérei kíséretét. Mert a feltétel nélküli szeretet egy mindent átfogó tisztelet, azok iránt is, akik ellenségként viselkednek. Egy fejlett lélek készen áll arra, hogy az emberiség, a„nagycsalád” egyre tudatosabb és aktívabb része legyen.

Folytatás

Az élet törvénye a változás III.

2017. május

Az emberiség fejlődését isteni küldöttek, nagy vallások kísérik, melyek az emberiség különböző korszakaiban és különböző földrajzi helyeken jelentek meg, ami érthetővé teszi az eltérő formákat és gondolatokat. De ha a dogmák és rituálék különbözőek is, eredetük közös és univerzális, mert ugyanahhoz az egyetlen Istenhez kapcsolódnak. Az örök tanítások minden nép számára mindig is kizárólag szimbólumokon keresztül jelentek meg, de sajnos szó szerint értelmezték őket, így igazi jelentésük régóta feledésbe merült. Az út hosszú, de egyszer felnőtté válunk, és elindulunk a saját utunkon, saját felelősséggel. A vallás pedig segít nekünk hinni abban, hogy van, aki kísér és vezet, és van, aki szeret. A spiritualitás tanai pedig felmutatják az élet kozmikus törvényeit, hogy megértsük Isten akaratát és mindennapi életünk értelmét!

Folytatás

Az élet törvénye a változás II.

2017. április

Árja fajunk a messze múltban, az újonnan keletkező szigetekre vándorolt, és ezekből a kivándorlókból lettek a későbbi kínaiak, tatárok, hinduk, babilóniaiak, perzsák, görögök, rómaiak, kelták, valamint a germán és skandináv törzsek. Egy felülmúlhatatlan kultúrát alapított egy csoport Indiában, és a spirituális inspiráció összes nyoma az egyiptomi, és ezzel a korai árja kultúrához vezet vissza. Minden egyes civilizáció az ébredő fény és a tudás bölcsője volt, amit mindig tovább vittek a világ még fejletlen területeire. Mert az egyes civilizációk megjelennek és eltűnnek, elérik virágkorukat, majd összeomlanak. De ez a mi saját történelmünk is, mind a számtalan inkarnációval és újrakezdéssel, a fejlődés hatalmas spirálja. Micsoda érzés, a tudásnak és tapasztalatoknak ezt a gazdagságát magunkban tudni!

Folytatás

A lelkünk egy isteni gyermek

2017. március

Itt az ideje, hogy felismerjük, hogy mi ugyan földi testben élünk, de a lelkünk isteni gyermek. És a lelkünkben igazság és tudás lakik, hogy az isteni ösvényt, és az Egónk fölötti győzelem útját céltudatosan járjuk. Ehhez azonban el kell engednünk minden kicsinyes, biztonságra irányuló gondolatot, hogy képessé váljunk magasabbra, messzebbre és közösségibb módon gondolkodni, kicserélődni és összekapcsolódni a világgal és az élettel. És ha a gondolataink, és ezáltal a rezgéseink megváltoznak, változni fog az is, amivel az életben találkozunk.

Folytatás

Átalakulás

2017. február

Korunk nagy ajándéka, hogy szabadságot ad, és sokféle igazságot mutat fel. Ebben áll a mai idők egyedülálló sajátossága, mely határtalan lehetőséget és teljes szabadságot ad arra, hogy megtaláljuk saját magunkat, és hogy a mai megújuló világunkban az életünket a saját igazságaink és a saját érzéseink felelősségével éljük. Így a lelkünk irányadásával és a tudatunk átalakulásával a világosabb szférákba vezető utat járjuk, ahol az élet végtelensége és a létezés folytatása egyre felismerhetőbbé válik.

Folytatás

„És mégis forog a Föld...”

2017. január

és ami minket körülvesz, az egy születendő világ, ami évmilliók óta változtatja az arcát. De bennünk se néz ez másképp ki. Hányféle testen, és hányfajta terven keresztül próbáltuk már az átalakulást, és éltük meg a győzelem örömét, ahogy a vereség fájdalmát is? A mostani időszak tanít minket, hogy a világot és önmagunkat újfajta módon lássuk. Az Ég és a Föld segít minket, hogy végre felismerjük: a Föld szívdobogása, csak a saját szívünk dobbanását visszhangozza vissza.

Folytatás

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015 Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts